ID
PWD
 
 

กศน.อำเภอเมืองปานได้ดำเนินการสอบ N-NET ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    วันที่ 23 ก.พ. 2557 กศน.อำเภอเมืองปานได้ดำเนินการสอบ N-NET ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา     
    27/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 20-22 มกราคม 2557 ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ และคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมรับเสด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
    วันที่ 20-22 มกราคม 2557 ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ และคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมรับเสด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ทรงงานและพื้นที่สูง ปี 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่     
    27/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ที่ผ่าน ได้มีการจัดประชุมไตรภาคี ประำจำเดือน ธันวาคม 2556
    วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมไตรภาค ประจำเดือน ธันวาคม 2556 ณ โฮมสเตย์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นำทีมโดย ดร.สุธิน เพ็ชรักษ์ อ.บุษบา มาลินีกุล จาก กศน.ภาคเหนือ คูณธรรมจักร แสงทอง จากปูนซิเมต์ไทย(ลำปาง)จำกัด ผอ.อัมพร ช่างเทียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมคณะครู กศน.ตำบลแจ้ห่ม ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน และครู คศ.1 ฯลฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงเป็นอย่างดี     
    24/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
    ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 56 ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง 5 ตำบล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่นักศึกษา และแนะนำองค์กรนักศึกษาอำเภอเมืองปานให้แก่นักศึกษาใหม่     
    21/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอเภอเมืองปาน ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ บ้านม่วง หมู่ 8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ บ้านม่วง ม.8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา....     
    18/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา กศน.อำเภอเมืองปานและนักศึกษากศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
    ..วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการของแต่ละสถานฑูต 9 ประเทศอาเซียน และการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย 12 กลุ่ม และ เวลา 10.00 น.-12.00 น. ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องบันเทิงไทยสีสันใหม่ของอาเซียน      
    8/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง ออกนิเทศ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเมืองปาน
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง ออกนิเทศบ้านหนังสือ อัจฉริยะในอำเภอเมืองปานและได้เข้ามาประชุมปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดบ้านหนังสืออัจฉริยะในอำเภอเมืองปาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556     
    14/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ดำเนินการสอบ N-Net  
26/08/2556
 
กศน.อำเภอเมืองปานจัดงานวันวิชาการ
    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปานจัดงานวันวิชาการ โดยมีนายพิษณุพล ประสาร (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการประกวดโครงงานของนักศึกษาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน     
    7/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
เชิญเที่ยวงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเมืองปาน
     เชิญชวนเที่ยวงาน วันวิชาการ กศน.อำเภอเมืองปาน ภายในงานมีการประกวด โครงงานนักศึกษา กศน. การแข่งขันทักษะวิชาการ     
    5/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเมืองปาน
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเมืองปาน ในการจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความรู้ในเรื่องงานของ กศน.ให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน     
    1/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปานจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานมาให้ความรู้และเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ     
    1/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานนำครูและนักศึกาษาเข้ารับการอบรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.

    เมื่อวันที่ 20-23 กศน.อำเภอเมืองปานนำครูและนักศึกษาเข้ารับการอบรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือหริภูญไชย จังหวัดลำพูน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานไปศึกาษาดูงาน กศน.อำเภอวังเหนือ
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้ไปศึกษาดูงานที่กศน.อำเภอวังเหนือ ในเรื่องการจัดการเรียนเรียนการสอนสำหรับคนพิการและการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานไปศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กศน.เมืองปานได้ไปศึกษาดูงานที่ กศนอำเภอแม่ใจ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดกิจกรรมการสอน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/8 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com