ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

วันที่ 3 มิ.ย.57 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกับเครือข่าย DSI ในการเฝ้าระวังอาชญากรรม ร่วมกันปลูกป่า ณ บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันที่ 3 มิ.ย.57 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกับเครือข่าย DSI ในการเฝ้าระวังอาชญากรรมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชน ณ บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง      
    3/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน เดินรณรงค์ขอเชิญชวน พี่น้องชาวเมืองปานไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว.วันที่ 30 มีนาคม 2557 และเดินรณรงค์ลดหมอกควัน
    วันที่ 27 มีนาคม 2557 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน เดินรณรงค์ขอเชิญชวน พี่น้องชาวเมืองปานไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว.วันที่ 30 มีนาคม 2557 และเดินรณรงค์ลดหมอกควัน      
    28/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 มีนาคม 2557 กศน.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองปาน ในงานวันสตรีสากล
    วันที่ 14 มีนาคม 2557 กศน.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองปาน ในงานวันสตรีสากล ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา     
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 12 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัด กีฬา กศน.สัมพันธ์
    วันที่ 12 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัด กีฬา กศน.สัมพันธ์ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองปาน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน     
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.จัดโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน วันที่ 5 มีนาคม 2557
    กศน.จัดโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์วัดป่าโพธิญาณ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดการสอบปลายภาค วิชาบังคับ
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดการสอบปลายภาค วิชาบังคับ แก่นักศึกษา กศน.วันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2557     
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ได้มาตรวจราชการ เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมความพร้อมการนิเทศการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
    วันที่ 27 ก.พ.2557 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ผู้นิเทศพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมกับ นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้มาตรวจราชการ เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมความพร้อมการนิเทศการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาดูการจัดการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบล บ้านขอ พร้อมมาตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปานและได้ประชุมชี้แนะให้ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน กับ คณะบุคคลากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน     
    28/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ณ บ้านป่าเหมี้ยง
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน กับอำเภอเมืองปาน องค์การบริการส่วนจังหวัดลำปาง องค์การบริการส่วนตำบลแจ้ซ้อน อุทยานแจ้ซ้อน ฯลฯ ณ บ้านป่าเหมี้ยง ในวันที่ 23 ก.พ. 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศน์     
    27/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้ดำเนินการสอบ N-NET ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    วันที่ 23 ก.พ. 2557 กศน.อำเภอเมืองปานได้ดำเนินการสอบ N-NET ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา     
    27/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ และคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน เข้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
    วันที่ 20-22 มกราคม 2557 ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ และคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมรับเสด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ทรงงานและพื้นที่สูง ปี 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่     
    27/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ที่ผ่าน ได้มีการจัดประชุมไตรภาคี ประำจำเดือน ธันวาคม 2556
    วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมไตรภาค ประจำเดือน ธันวาคม 2556 ณ โฮมสเตย์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นำทีมโดย ดร.สุธิน เพ็ชรักษ์ อ.บุษบา มาลินีกุล จาก กศน.ภาคเหนือ คูณธรรมจักร แสงทอง จากปูนซิเมต์ไทย(ลำปาง)จำกัด ผอ.อัมพร ช่างเทียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมคณะครู กศน.ตำบลแจ้ห่ม ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน และครู คศ.1 ฯลฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงเป็นอย่างดี     
    24/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน คณะครู กศน.อำเภอเมืองปานได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่นักศึกษา และแนะนำองค์กรนักศึกษาอำเภอเมืองปานให้แก่นักศึกษาใหม่     
    21/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ราชกาเฉลิมพระเกียรติฯ
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปานได้เข้าร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ต่างๆมากมาย และได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง บันเทิงไทยสีสันหใม่ของอาเซียน     
    8/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง ออกนิเทศ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเมืองปาน
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง ออกนิเทศบ้านหนังสือ อัจฉริยะในอำเภอเมืองปานและได้เข้ามาประชุมปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดบ้านหนังสืออัจฉริยะในอำเภอเมืองปาน     
    14/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    กศน.อำเภอเมืองปานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน กลุ่มเป้าหมายเป็น แกนนำนักศึกษา กศน.ตำบล ทั้ง ๕ ตำบลละ ๑๐ คน     
    16/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/7 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com