ID
PWD
 
 


 
  การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยวิธีพิเศษ
  วันที่  21/11/2555
 
รายละเอียด
    กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com