ID
PWD
 
 


 
  รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2555
  วันที่  9/12/2557
 
รายละเอียด
    รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com